Polityka prywatności

Polityka Prywatności Czyli Zasady Przetwarzania Danych Osobowych w EkoTeak Sp. z o. o., oraz poprzez stronę www.ekoteak.pl informacja administratora danych osobowych sporządzona na podstawie ART. 13 UST. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) EkoTeak Sp. z o. o., Budzistowo, ul. Kołobrzeska 18, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 671-182-26-85 będąca właścicielem domeny internetowej www.ekoteak.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EkoTeak Sp. z o. o., Budzistowo, ul. Kołobrzeska 18, 78-100 Kołobrzeg, NIP: 671-182-26-85, dane kontaktowe tel. 518-255-223 bądź info@ekoteak.pl
 2. W sprawie danych osobowych można się kontaktować pisząc na w/w adres pocztowy lub adres e-mail info@ekoteak.pl
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 5. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem na własnym serwerze.
 6. Certyfikat SSL.

CEL I CZAS PRZETWARZANIA

CEL PRZETWARZANIA

OPIS CELU PRZETWARZANIA

POSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

OKRES PRZETWARZANIA

Realizacja ustawowych celów działania podmiotu

sporządzenie oferty, zawarcie i realizacja przez Administratora umowy z klientami podmiotu

art. 6 ust. 1b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy) 

Ograniczony terminem przedawnienia danych roszczeń oraz wynikający z obowiązków prawnych

dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy, obsługa reklamacji

dochodzenie roszczeń (obrona przed roszczeniami) w związku z realizacją ustawowych celów działania podmiotu

art. 6 ust. 1b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) 

Ograniczony terminem przedawnienia danych roszczeń oraz wynikający z obowiązków prawnych

obsługa wniosków, skarg i zapytań

obsługa i udzielenie odpowiedzi na wnioski, skargi i zapytania kierowane przez klientów do Administratora

art. 6 ust. 1f RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) 

okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania, udzielenia odpowiedzi, załatwienia sprawy oraz ewentualnie przez okres ustawowy przedawnienia roszczeń

wystawianie dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego

wystawianie dokumentów rozliczeniowych, w związku z wykonanym celem działania Administratora

art. 6 ust. 1c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) 

Ograniczony terminem przedawnienia danych roszczeń oraz wynikający z obowiązków prawnych

marketing elektroniczny usług

prowadzenie marketingu elektronicznego własnych produktów lub usług poprzez automatyczne systemy wysyłające e-maile (np. wysyłanie newsletterów)

art. 6 ust. 1a RODO (na podstawie Twojej dobrowolnie udzielonej zgody)

do chwili wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu lub ustalenia przez Administratora, że dane się zdezaktualizowały

profilowanie marketingowe oraz działania remarketingowe (cookies)

profilowanie marketingowe i działania remarketingowe (wyświetlanie dostosowanej zawartości Strony, Google AdWords)

art. 6 ust. 1a RODO (na podstawie Twojej dobrowolnie udzielonej zgody)

przez okres wskazany w pkt. powyższym, nie dłużej niż do czasu zmiany ustawień przeglądarki i usunięcia plików cookies

Kategorie odbiorców Państwa danych osobowych obejmują:

 1. osoby upoważnione przez Administratora,
 2. podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych,
 3. podmioty, których udział w realizacji usługi jest konieczny ze względu na treść umowy np. firmy świadczące usługi kurierskie, pocztowe oraz przedsiębiorstwa świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, firmy świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe,
 4. podmioty, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu:

 1. prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 3. prawo przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 5. prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W celu wykonania powyższych praw możecie się Państwo skontaktować z Administratorem listownie lub mailowo (dane jak w pkt. 1).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest w niektórych sytuacjach konieczne do zawarcia i realizacji Umowy z Administratorem. Odmowa podania danych osobowych może prowadzić do braku możliwości zawarcia umowy, rozpatrzenia wniosku lub zgłoszonego roszczenia.

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednak nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Państwa sytuację.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych:

kontakt telefoniczny 518-255-223
adres e-mail: info@ekoteak.pl

>Ostatnia modyfikacja 12.12.2021