Regulamin PROMOCJI „PROMOCJA ZIMOWA 2023”

I.
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „PROMOCJA ZIMOWA2023” (dalej „Promocja”) jest EkoTeak Sp. z o. o. z siedzibą w 78-100 Budzistowo przy ul. Kołobrzeskiej 18 – będąca właścicielem marki EkoTeak Kompozyt Drewna.
 2. Promocja prowadzona jest w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja trwa od 01.12.2023 r. do 31.01.2024r.

II.
Zasady promocji

 1. W ramach Promocji, każdy Klient który dokona Zamówienia oraz opłaci je zaliczkowo w trakcie trwania Promocji otrzyma 40% rabatu.
 2. Aby skorzystać z Promocji, należy złożyć Zamówienie zobowiązujące do wpłaty zaliczki w wysokości 100% kwoty brutto materiału zgodnie z Zamówieniem na podstawie faktury wystawianej w dniu złożenia Zamówienia.
 3. Promocja nie łączy się z innymi Promocjami produktu EkoTeak Kompozyt Drewna.
 4. Płatność zaliczki za Zamówienie objęte Promocją nie może być realizowana w formie ratalnej.
 5. Promocja dotyczy tylko i wyłącznie dla Zamówień na systemy tarasowe i elewacyjne EkoTeak produkcja polska, złożonych i opłaconych w terminie obowiązywania promocji.
 6. Promocją objęte są tylko materiały z Kompozytu Drewna EkoTeak. Promocji nie objęte są materiały dodatkowe (montażowe) oraz usługa montażu.
 7. Wszyscy Uczestnicy Promocji podlegają postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 8. Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
 9. Promocja nie obejmuje Zamówień „inwestycyjnych” oraz kontynuacji Zamówień „inwestycyjnych”.

III.
Postępowanie Reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora.
 2. Prawidłowa reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Decyzja Organizatora kończy postępowanie reklamacyjne. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji.

IV.
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowienia Regulaminu.
 2. Zasady przeprowadzenia Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz każdego z Dystrybutorów.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.